Download Gealach an Fhais: Ur Bheothachadh na Gaidhlig by Roger Hutchinson PDF

By Roger Hutchinson

Bho chionn deich bliadhna fichead, bha cnan agus cultar na Gidhlig, a bha air a bhith iomraiteach ann an Alba airson 1,300 bliadhna, a rir coltais ann an ceumannan deireannach cronadh bsmhor a mhair two hundred bliadhna. Bha an ireamh de dhaoine a bhruidhinneadh Gidhlig ann an Alba air tuiteam deich uiread thairis air an linn a chaidh roimhe. Cha robh an cnan fhin cumanta ach a-mhin ann an coimhearsnachdan sgapte ceann an iar-thuath na Gaidhealtachd agus Innse Gall.Ro bhliadhnaichean trtha na ciad linne thar fhichead, ge-t, bha atharrachadh mara air tighinn. Theireadh cuid gun robh a' Ghidhlig - a bha na cuspair magaidh is nimhdeis airson ineachan - a-nise 'fasanta'. Bha obraichean Gidhlig rim faotainn; chaidh foghlam tro mheadhan na Gidhlig a stidheachadh ann an iomadh ite; agus chunnaic luchd-poileataigs agus luchd-gnomhachais gun robh buannachdan an lib a bhith cirdeil ris a' chultar. Ged a bha ireamh luchd-labhairt na Gidhlig a' sor thuiteam agus seann daoine a' caochladh, dh'fhs an cronadh na bu mhaille, agus airson a' chiad uair ann an a hundred bliadhna, thisich rdachadh co-roinneil a' tighinn air an ireamh de dhaoine ga s a' cheud a bha a' cleachdadh a' chnain. B' e sersa de dh'ath-bhethachadh a bha anns na thachair: ath-bhethachadh Gidhlig a dh'fhoillsich e fhin ann an cel pop, litreachas, ealain, brdachd, foillseachadh, drma, ridio agus telebhisean. B' e morbhail annasach a bh' ann ris nach robh dil. Agus aig cridhe a' ghluasaid sin, bha foghlam. Gealach an Fhis ag innse sgeulachd aon ionaid, Sabhal Mr Ostaig, a' cholaiste Ghidhlig san Eilean Sgitheanach a tha air a bhith aig teis-meadhain an dsgaidh website positioning. Ach, thar gach rud, tha an leabhar a' mion-sgrdadh mar a thugadh dchas airson an ama ri teachd do chultar urramach aig m nuair a shaoilear gun robh gach n caillte.

Show description

Read or Download Gealach an Fhais: Ur Bheothachadh na Gaidhlig PDF

Similar uk history books

Norman Expansion: Connections, Continuities and Contrasts

Within the 11th and 12th centuries the Normans had a formative impression at the improvement of states and societies within the British Isles, southern Italy and the Levant. Their achievements nonetheless resonate powerfully this present day, and symbolize an essential box of old examine. yet how a long way did colonial elites outline themselves as Norman, and to what quantity have been they categorised as such by means of others?

Asians in Britain: 400 Years of History

'Rozina Visram's very good publication does for Asians what Peter Fryer completed for African Caribbeans in his groundbreaking booklet, endurance. 'Socialist Review'An unheard of creation to Asian legacy and background in Britian' Muslim NewsPraise for Rozina Visram’s past pioneering examine, Ayahs, Lascars and Princes:'A vigorous– and well timed– survey of British Indian historical past.

Britain and the Wars in Vietnam: The Supply of Troops, Arms and Intelligence, 1945–1975

Britain’s peacekeeping function in Southeast Asia after international warfare II used to be transparent adequate however the function of the Commonwealth within the zone later turned shadowy. British involvement within the wars fought in Vietnam among 1946 and 1975 has been the topic of a couple of books—most of which specialise in the occasionally clandestine actions of politicians—and unsubstantiated claims approximately British aid for the U.S.’ warfare attempt have received reputation.

Infant Mortality and Working-Class Child Care, 1850-1899

Little one Mortality and Working-Class baby Care, 1850-1899 unlocks the hidden background of working-class baby care through the moment half the 19th century, trying to problem these historians who've forged working-class girls as feckless and maternally ignorant. by way of plotting the lives of northern ladies while they grappled with commercial waged paintings within the manufacturing unit, in agriculture, in nail making, and in brick and salt works, this booklet unearths a distinct photograph of northern childcare, one that issues to cutting edge and enterprising baby care versions.

Extra resources for Gealach an Fhais: Ur Bheothachadh na Gaidhlig

Example text

Download PDF sample

Rated 4.07 of 5 – based on 21 votes